Iš viso rezultatų:

Informacija apie pradedamą rengti Trakų miesto aplinkkelio specialųjį planą

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2012, Nr. 132-6677), Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2012, Nr. 84-4397), Trakų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad pradedamas rengti Trakų miesto aplinkkelio specialusis planas.
 
Planuojama teritorija yra Trakų rajono savivaldybės Trakų ir Senųjų Trakų seniūnijų teritorijoje.
Aplinkkelio trasa planuojama pietinėje Trakų miesto pusėje. Aplinkkelis prasidės valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė 22,2-25,2 kilometre ir įsijungs į šį kelią preliminariai 29,6–31 km. 
 
Planavimo tikslas – parengti pirminius techninius sprendinius numatyto Trakų aplinkkelio įrengimui (įvertinant jungiamųjų kelių poreikį), suformuoti ir rezervuoti aplinkkeliui nutiesti reikalingo žemės sklypo (kelio juostos) ribas, nustatyti visuomenės poreikiams paimti reikalingos žemės plotą (nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą).
 
Planavimo organizavimo pagrindas
Trakų miesto aplinkkelis numatytas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniuose (2002-10-29 Lietuvos Respublikos seimo nutarimas Nr. IX-1154, Žin., 2002, Nr. 110-4852; 2003, Nr. 50-2201; 2006, Nr. 111-4198, Nr. 80-3902), Trakų rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniuose (patvirtintuose Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu, Nr. S1-183), Trakų miesto bendrojo plano sprendiniuose (patvirtintuose Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012-02-13 sprendimu, Nr. S1-46). 
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, 130-4650; 2007, Nr. 131-5292) rengiant specialųjį planą bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir priimtas sprendimas, atsižvelgiant į vertinimo subjektų išvadas. 
 
Planavimo darbų programa:
Plano rengimo etapai ir stadijos: parengiamasis etapas (esamos būklės analizės, koncepcijos rengimo, sprendinių konkretizavimo stadijos); sprendinių poveikio vertinimo etapas; baigiamasis etapas (svarstymo ir derinimo, tvirtinimo stadijos).
Planavimo pradžia – 2013 m. II ketvirtis.
Planavimo pabaiga – 2015 m. III ketvirtis.

Planavimo organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracija (Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. / faksas (8528) 58312 , adresas internete: http://www.trakai.lt, el. p. info@trakai.lt).
 
Plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“ Susisiekimo komunikacijų plėtros ir aplinkosaugos skyrius (I. Kanto g. 25, LT- 44296 Kaunas, projekto vadovė Nijolė Fedorenkienė, tel. (8 45) 46 92 46, mob. (8 620) 48 992, faksas (8 37) 20 52 27, adresas internete: http://www.kelprojektas.lt, el. p. nijole.fedorenkiene@kelprojektas.lt).
 
Pasiūlymus dėl specialiojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir specialiojo plano rengėjui raštu per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Apie specialiojo plano sprendinių viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą ir laiką nustatyta tvarka bus informuojama papildomai.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis