*alt_site_homepage_image*

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

(informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, transporto paslaugų organizavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas maisto produktais, aprūpinimas drabužiais bei avalyne, skalbimas, asmens higiena ir priežiūra, sociokultūrinės)

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

BENDRĄSIAS SOCIALINES PASLAUGAS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIA

 1. Trakų globos ir socialinių paslaugų centras (Birutės g. 7, Trakai, tel. (8 528) 55 056, el.p. soc.paslaugos@trakai.lt. Smulkesnę informaciją rasite www.tgspc.lt.
 2. Čižiūnų socialinių paslaugų centras (Vilties g. 2, Čižiūnų k., Aukštadvario sen., tel. (8 528) 65 558, el. p. ciziunucentras@gmail.com. Smulkesnę informaciją rasite www.ciziunucentras.lt);
 3. Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras (Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., mob. tel. 8-61287316, 8 652 79749, el. p. info@trakuseimoms.lt, www. trakuseimoms.lt)
 4. VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras (Vilniaus g. 15 b, Trakai, tel. (8 528) 56 250, el. p. trakucentras@gmail.com. Smulkesnę informaciją rasite www.trakucentras.lt);
 5. Trakų rajono neįgaliųjų draugija (Tujų g. 1-38, Lentvaris, tel. (8 528) 29 332, el. p. trakunda@gmail.com

DOKUMENTAI, REIKALINGI BENDROSIOMS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS GAUTI

 1. Prašymas (prašymo formą galima atsisiųsti čia).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (LR piliečio pasas ar tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvoje).
 3. Pažyma iš seniūnijos apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
 4. Pažyma apie šeimos sudėtį (iš seniūnijos, kurioje asmuo deklaravęs gyvenamąją vietą).
 5. Pažyma apie asmens (šeimos narių) už 3 mėnesius iki kreipimosi dėl paslaugų gavimo arba kreipimosi mėnesio gaunamas pajamas.
 6. Pensininko ar neįgaliojo pažymėjimo kopija.
 7. Kiti dokumentai, patikslinantys socialinių paslaugų skyrimo tikslingumą, pagal būtinumą.

MOKĖJIMO UŽ BENDRĄSIAS SOCIALINES PASLAUGAS DYDIS

Mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dydis apskaičiuojamas savivaldybės institucijos nustatyta tvarka. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo interesais paslaugos teikiamos nemokamai. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už 2 VRP.

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Maitinimo organizavimas - pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimas organizuojamas suteikiant nemokamą maitinimą valgykloje.

Paslaugos gavėjai:

 1. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 2. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 3. socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
 4. socialinės rizikos šeimos;
 5. kiti asmenys ir šeimos.

Maitinimo organizavimo paslaugas Trakų rajono gyventojams teikia:

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras (Birutės g. 7, Trakai, tel. (8 528) 55 056, el.p. soc.paslaugos@trakai.lt. Smulkesnę informaciją rasite www.tgspc.lt.) ir Čižiūnų socialinių paslaugų centras (Vilties g. 2, Čižiūnų k., Aukštadvario sen., tel. (8 528) 65 558, el. p. ciziunucentras@gmail.com. Smulkesnę informaciją rasite www.ciziunucentras.lt);

 

APRŪPINIMAS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS

Siekiant užtikrinti neįgaliųjų teises ir lygias galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas sėkmingesnei socialinei integracijai, Trakų rajono savivaldybės gyventojai aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Techninės pagalbos priemonės – tai bet koks neįgaliųjų naudojamas gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai. Laiku skirtos ir tinkamai pritaikytos techninės pagalbos priemonės sutrumpina gydymo laiką, pagreitina reabilitaciją bei integraciją į visuomenę, padidina asmens savarankiškumą ir palengvina socialinių paslaugų teikimą.

Techninės pagalbos priemonėms (TPP) gauti reikalingi šie dokumentai:

 1. Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/A);
 2. Prašymas dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo (pildomas vietoje);
 3. Asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 4. Neįgaliojo pažymėjimas ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma ar dokumentas, kuriame nurodyta, jog asmeniui nustatyta visiška negalia.

TPP asmenys privalo atsiimti patys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos. Neatsiėmus pageidaujamos techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji atiduodama kitam asmeniui. Asmenys, pageidaujantys įsigyti elektrinį vežimėlį, aktyvaus tipo vežimėlį, skuterį, individualiai pagamintą specialią techninės pagalbos priemonę bei priemones, skirtas asmenims, turintiems regėjimo ar klausos negalią, turi kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą prie SADM (Mindaugo g. 42A-1, Vilnius).Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą TPP. Laiku negrąžinus TPP ar nepratęsus sutarties, Trakų globos ir socialinių paslaugų centras turi teisę kreiptis į teismą dėl TPP išieškojimo.

Dėl techninių pagalbos priemonių kreiptis į Trakų globos ir socialinių paslaugų centrą (Birutės g. 7, Trakai, tel. (8 528) 55 056, el.p. soc.paslaugos@trakai.lt. Smulkesnę informaciją rasite www.tgspc.lt.)

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image