Iš viso rezultatų:

Rengiamas Trakų rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimas

SKELBIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

2021-01-11

Rengiamas Trakų rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimas

Pagrindas - Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. S1E-127 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo‘‘ .

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – specialusis planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo savivaldybės.

Planuojama teritorija:  Trakų rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524, el. paštas: info@ltrakai.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 190, Vilnius, tel. 8(5)-261-9024, El. paštas: info@kelprojektas.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(686)-74252, El. paštas:  andzelika.kaziene@kelprojektas.lt.

Specialiojo plano koregavimo tikslai:

 1. Nustatyti aglomeracijų ribas ir viešojo geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 2. Nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 3. Nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Specialiojo plano planavimo uždaviniai:

 1. Numatyti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;
 2. Numatyti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
 3. Numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
 4. Numatyti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 5. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 6. Numatyti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
 7. Nurodyti kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius;
 8. Nurodyti, kokius reikia atlikti tyrimus ir galimybių studijas. Planavimo organizatorius gali numatyti atlikti: dirvožemio, grunto sudėties ir taršos tyrimus; grunto vandens lygio ir svyravimo tyrimus; nurodo tyrimus, įvertinančius planuojamą teritoriją ir jos prieigas, jei tokie tyrimai neatlikti ir nepakankami; kitus tyrimus, reikalingus plano rengimui;
 9. Papildomai gali numatyti galimybių studijų parengimą siekiant nustatyti teritorijų planavimo sąlygas (toliau – planavimo sąlygos), parengti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo ekonominį ir aplinkosauginį pagrindimą.

Bendra informacija apie projektą: Rengiant specialiojo plano keitimą tyrimai ir galimybių studijos, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) atliekami pagal poreikį, kuris nustatomas plano rengimo metu.  Specialiojo plano koregavimo teritorijos vystymo koncepcija nerengiama. Supaprastinta tvarka atliekamos teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūros. Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Su procedūriniais dokumentais ir rengiama specialiojo plano keitimo dokumentacija galima susipažinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.S-RJ-79-19-606). Informaciją taip pat teikia kontaktinis asmuo: Aivaras Trainovičius, tel. (8 528) 58 312, el. p. aivaras.trainovicius@trakai.lt

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Specialiojo plano visuomenė gali teikti viso planavimo proceso metu iki viešo svarstymo pabaigos raštu Trakų rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.S-RJ-79-19-606).

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis