*alt_site_homepage_image*
Paslaugos pavadinimas Specialiųjų reikalavimų nustatymas
Paslaugos apibūdinimas Specialiesiems reikalavimams gauti pateikiami statybos įstatymo 37 straipsnyje nustatytais atvejais – projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo prie prašymo Teikiama per IS „INFOSTATYBA“
Paslaugą teikiančio specialisto(-ų) kontaktai Jovita Astrauskienė
Architektūros skyriaus specialistė
tel. (8 528) 55 712
jovita.astrauskiene@trakai.lt
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Statytojas pateikia nurodytos formos prašymą su žemės sklypo ir statinio (statinių) duomenimis ir dokumentus su duomenimis apie žemės sklypą ir statinį (statinių grupę), pagal Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22, 1 priede nustatytą formą;
Prašymas
Papildoma informacija Informuojame, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atliko Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS) modifikavimo darbus, kurių metu buvo kompiuterizuotas specialiųjų reikalavimų išdavimo procesas pagal 2017-01-01 įsigaliojusias Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas.
Nuo 2017-05-22 pirmenybė teikiama per IS „Infostatyba“ pateiktiems prašymams Specialiesiems reikalavimams gauti.

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image