Iš viso rezultatų:

Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą

2020 M. NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS

Trakų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams 2020 m. finansuoti iš valstybės bei savivaldybės biudžetų lėšų. Projektų paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas tos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis nuostatuose keliamus reikalavimus: 

- pagal veiklos pobūdį ir teisinę formą yra neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus ir (ar) neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija – asociacija, labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija, viešoji įstaiga ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems;
- steigimo dokumentuose nurodyta, kad pareiškėjas vykdo arba organizuoja neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą;
- į projekte numatytas nuolatinio pobūdžio veiklas projekto vykdymo laikotarpiu planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų;
- į projekte numatytoms veikloms vykdyti turi pakankamai žmogiškųjų ir materialinių išteklių.

2019 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atranka vykdoma vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2019–2020 m. konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2019–2020 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“.

Organizacija pagal paslaugų teikimo vietą gali pateikti ne daugiau kaip vieną projekto paraišką.

Planuojama maksimali valstybės biudžeto lėšų 2020 m. suma projektams finansuoti - 3884 Eur.

Projektų priėmimo pradžia 2019 m. spalio 4 d. Pabaiga 2019 m. lapkričio 5 d.

Paraiškos priėmimos Trakų rajono savivaldybės administracijos (Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai) priimamajame darbo dienomis 8.00-17.00 val. Turi būti pateiktos popierinės paraiškos su detaliomis projekto įgyvendinimo sąmatomis bei juos lydinčiuoju raštu. Paraiškos gali būti teikiamos paštu, registruotu laišku, per pašto kurjerį, pačių pareiškėjų ar jų įgaliotų asmenų asmeniškai, tuomet paraiška turi būti pateikiama užantspauduotame voke kartu su nurodytais pridedamais dokumentais.

Kontaktiniai asmenys informacijai darbo dienomis nuo 9.00-16.00 val.:, LT-21106, Trakai

Greta Pavlovskaja
Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė (III aukštas 304 kab.)
El. p. greta.pavlovskaja@trakai.lt
Tel. 8 528 50480
Trakų rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 33, LT-21106, Trakai

PRIEDAI

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2019–2020 metais konkurso nuostatai

Projekto paraiškos forma (1 priedas)

Projekto paraiškos sąmata (2 priedas)

Projekto vertinimo anketa (3 priedas)

Deklaracija (5 priedas)

Daugiau informacijos galima rasti: http://www.ndt.lt/finansavimo-konkursai/ 

2016 m. skirtas finansavimas

2017 m. skirtas finansavimas

2018 m. skirtas finansavimas

2019 m. skirtas finansavimas

2020 m. skirtas finansavimas

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis