*alt_site_homepage_image*

INFORMACIJA apie priimtą sprendimą

Dėl 330 kV oro linijos Lietuvos elektrinė - Vilnius rekonstravimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas – AB „Litgrid“, A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 278 2760.

2. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas – UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, 44242 Kaunas, tel. (8 37) 323 206.

3. PŪV pavadinimas – 330 kV oro linijos (toliau - OL) Lietuvos elektrinė (toliau E) - Vilnius LN332 rekonstravimas.

4. PŪV vieta –330 kV OL Lietuvos E-Vilnius LN332 išsidėsčiusi Vilniaus apskrityje, Elektrėnų savivaldybėje (Pastrėvio, Kietaviškių ir Elektrėnų seniūnijose), Trakų rajono savivaldybėje (Trakų ir Senųjų Trakų seniūnijose), Vilniaus miesto savivaldybėje (Panerių seniūnijoje).

5. PŪV aprašymas – esama viengrandė 330 kV OL Lietuvos E-Vilnius bus rekonstruojama į dvigrandę OL išnaudojant esamą inžinerinės infrastruktūros koridorių ir neišplečiant esamų elektros OL apsaugos zonų (toliau-AZ) ribų (AZ -  po 30 metrų nuo kraštinių OL laidų). PŪV paskirtis - elektros energijos perdavimas. 330 kV OL Lietuvos E-Vilnius įtampa – 330 kV, ilgis - apie 41,4 km, atramų kiekis - apie 128, atramų aukštis – apie 50 m.

6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas:

PAV ataskaitoje numatytos priemonės:

6.1. Vanduo - nestatyti elektros atramų paviršinio vandens telkiniuose ir jų pakrančių apsaugos juostose;  neįrengti statybos aikštelių paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose ir pakrančių apsaugos juostose.

6.2. Dirvožemis - rekonstrukcijos darbus organizuoti atsižvelgiant į metų laikų sezoną; naudoti techniškai tvarkingus mechanizmus; prieš atliekant žemės kasimo darbus atramų pamatų aikštelėse viršutinį derlingą dirvožemio sluoksnį nukasti ir atskirai saugoti, o baigus žemės kasimo darbus – grąžinti atgal į pažeistą plotą atstatant buvusią teritorijos būklę.

6.3. Biologinė įvairovė -  ornitologinių draustinių teritorijų ribose rekonstrukcijos darbų nevykdyti nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 1 d.; miškingose teritorijose - nuo gegužės 1 d. iki liepos 31 d.; didinti elektros OL laidų vizualumą jautriausiose vietose (ties Elektrėnų mariomis, Pastrėviu ir Bartžuvės žuvininkystės ūkio tvenkiniais) – ant laidų kabinti ryškesnius ir geriau matomus objektus; ant naujų atramų įrengti 10-20 dirbtinių lizdaviečių – inkilų sakalams; pelkėtose teritorijose neįrengti privažiavimo kelių, techninių aikštelių, naujų atramų lokalizacijos vietų.

6.4. Kraštovaizdis - rekonstruojant elektros OL didelio bei labai didelio kraštovaizdžio estetinio potencialo zonose (Trakų istorinis nacionalinis parkas, Kudrionių kraštovaizdžio draustinis) bei atvirų erdvių kraštovaizdyje pagal technines galimybes parinkti optimalų atramų aukštį ir naudoti daugiabriaunes atramas, jas išdėstyti už natūralių gamtinių uždangų; nedidinti esamų miško proskynų miškingose teritorijose; neįrenginėti statybos aikštelių labai didelio kraštovaizdžio estetinio potencialo zonose.

6.5. Kultūros paveldo vertybės -  rekonstrukcijos metu išmontuoti Daniliškių piliakalnio teritorijoje ir ties kultūros vertybės „Senųjų Trakų kaimo istorinė dalis“ riba esančias atramas, o naujas atramas įrengti už šių kultūros vertybių teritorijos ribų; neįrengti laikinų statybos aikštelių kultūros paveldo teritorijose ir jų apsaugos zonose; nustačius, kad žemės darbų vietose yra išlikęs archeologinis sluoksnis ar archeologiniai radiniai, koreguoti techninio projekto sprendinius taip, kad toks sluoksnis būtų išsaugotas radimo vietoje, o, jeigu nėra tam techninių galimybių, atlikti tokios vietos detaliuosius archeologinius tyrimus, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

6.6. Visuomenės sveikata -  elektros OL rekonstrukcijos metu pagal elektros OL įrengimo technines galimybes, laidus tvirtinti kuo aukščiau atkarpose tarp atramų ties artimiausia gyvenamąja aplinka.

7. Pateiktos PAV subjektų išvados: visi PAV subjektai pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai pasirinktoje vietoje.

8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Vilniaus miesto (2016-12-06), Elektrėnų (2016-12-01) ir Trakų rajono (2016-12-05) savivaldybių internetiniuose tinklalapiuose, Pastrėvio, Kietaviškių, Elektrėnų, Trakų, Senųjų Trakų, ir Panerių seniūnijų skelbimų lentose (2016-12-06); laikraščiuose „Lietuvos žinios“ (2016-12-02), „Sostinė“ (2016-12-03), Elektrėnų žinios“ (2016-12-02), „Trakų Žemė“ (2016-12-02), Galvė“ (2016-12-02); PŪV užsakovo AB „Litgrid“, PAV dokumentų rengėjo UAB „Ardynas“ ir Aplinkos apsaugos agentūros (2016-12-06) internetiniuose tinklapiuose. PAV dokumentų rengėjas visuomenės pasiūlymų dėl PAV programos negavo.

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Vilniaus miesto, Elektrėnų ir Trakų rajono savivaldybių internetiniuose tinklalapiuose (2017-03-13), Pastrėvio, Kietaviškių, Elektrėnų, Trakų, Senųjų Trakų, ir Panerių seniūnijų skelbimų lentose (2017-03-13); laikraščiuose „Lietuvos žinios“ (2017-03-10), „Sostinė“ (2017-03-10), Elektrėnų žinios“ (2017-03-10), „Trakų Žemė“ (2017-03-10), Galvė“ (2017-03-10); PŪV užsakovo AB „Litgrid“ ir  PAV dokumentų rengėjo UAB „Ardynas“ (2017-03-13) internetiniuose tinklapiuose. Visuomenės vieši supažindinimai su PAV ataskaita vyko 2017-03-28, 17.00 val. Elektrėnų sav. viešosios bibliotekos salėje, Draugystės g. 2, Elektrėnai; 2017-03-28 18.30 val. Kietaviškių sen., Bažnyčios g. 25A, Naujųjų Kietaviškių k., Elektrėnų sav.; 2017-03-29, 17:00 val. Pastrėvio sen., Mokyklos g. 15, Pastrėvio k., Elektrėnų sav; 2017-03-29, 18:30 val. Panerių sen., Žalioji a. 3, Vilnius; 2017-03-30, 17:00 val. Trakų sav. didžioji salė, 201 kab., Vytauto g. 33, Trakai. PAV dokumentų rengėjas visuomenės pastabų ir pasiūlymų dėl PAV ataskaitos negavo. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - AAA) 2017-05-02 savo tinklalapyje paskelbė visuomenei apie gautą PAV ataskaitą.

Per nustatytą terminą pasiūlymų dėl PAV ataskaitos iš suinteresuotos visuomenės negauta. Iki sprendimo priėmimo PAV proceso dalyviai informacijos dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą PŪV poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras nepateikė.

9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis (PŪV leistina/neleistina), jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau - LR) PŪV PAV įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, priimamas sprendimas: PŪV – 330 kV OL Lietuvos E-Vilnius LN332 rekonstravimas – leistina pagal parengtą PAV ataskaitą ir joje numatytą vietos alternatyvą LA1 su elektros oro linijos užvedimo atkarpa 1.2. Sprendimas priimtas AAA 2017-05-29 raštu Nr. (28.1)-A4-5539.

9.1. Su sprendimu siejamos sąlygos:

9.1.1. PŪV užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs AAA sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje, per 10 darbo dienų turi apie tai pranešti visuomenei,  vadovaujantis „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu“ (toliau – Visuomenės informavimo tvarkos aprašas), patvirtintu LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370, ir raštu informuoti AAA apie atliktą visuomenės supažindinimą.

9.1.2. PŪV užsakovas savo lėšomis privalo įgyvendinti PAV ataskaitoje ir šio sprendimo 6 punkte numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.

9.1.3. Vadovaujantis „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“, patvirtintų 1992 m. gegužės 12 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 343, 90 punktu, nekilnojamųjų vertybių teritorijose ir jų AZ  numatomų atlikti žemės ir statybos darbų projektai turi būti suderinti su Kultūros vertybių apsaugos departamentu.

9.1.4. Jeigu po žvalgomųjų archeologinių tyrimų, vykdant 330 kV OL Lietuvos E– Vilnius įrengimo darbus, susijusius su žemės kasimu, būtų atrasta archeologinių radinių, apie tai turi būti pranešta atitinkamos savivaldybės paveldosaugos padaliniui ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriui, vadovaujantis LR Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi.

9.1.5. Vadovaujantis „Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais“, patvirtintais LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546, ne trumpiau kaip 3 metus po rekonstrukcijos darbų turi būti vykdomas ūkio subjekto poveikio biologinei įvairovei monitoringas, siekiant įvertinti elektros perdavimo OL trasos įtaką vietinių ir migruojančių paukščių populiacijoms bei stebėti pažeistų buveinių atsikūrimą.

9.1.6. Po elektros OL rekonstrukcijos darbų (iki statybos užbaigimo akto gavimo) turi būti atlikti elektrinių laukų matavimai elektros OL apsaugos zonoje esančių gyvenamųjų namų patalpose. Nustačius elektrinio lauko parametrų leistinų verčių viršijimą imtis priemonių, kuriomis elektrinio lauko parametrų vertės būtų sumažintos iki leidžiamų verčių (pvz. stogų įžeminimas, stogo dangos pakeitimas į plieninę).

9.1.7. Užbaigus elektros OL rekonstrukcijos darbus veiklos vykdytojas privalo atlikti elektromagnetinio lauko matavimus bei užtikrinti, kad artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (už apsaugos zonos ribų) elektromagnetinio lauko parametrų dydžiai neviršytų Lietuvos higienos normos HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektromagnetinio lauko” gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpose ir gyvenamojoje aplinkoje leidžiamų verčių. Nustačius, kad elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamos vertės viršytos, būtina imtis veiksmų ir priemonių, kuriomis elektromagnetinio lauko parametrų vertės būtų sumažintos iki leidžiamų verčių.

9.2. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:  1. PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PŪV PAV subjektai, vadovaudamiesi LR PŪV PAV 9 straipsnio 4 dalimi, pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms. 2. PAV ataskaitos rengėjas pagal Visuomenės informavimo tvarkos aprašo reikalavimus tinkamai informavo visuomenę apie PŪV. Visuomenės pastabų ir pasiūlymų dėl PAV ataskaitos ir PŪV galimybių nebuvo gauta. 3. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, naudojant poveikį aplinkai mažinančias priemones ir vykdant sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas, PŪV įgyvendinimas nesukels reikšmingų neigiamų padarinių PŪV teritorijoje ir šalia jos esančiomis saugomoms augalų ir gyvūnų rūšims, natūralioms gamtinėms buveinėms. Taip pat nenumatoma reikšmingo neigiamo PŪV poveikio dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, aplinkos orui, vandeniui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, kultūros paveldo objektams, socialinei aplinkai bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai. 4. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, numatoma, kad elektros OL rekonstrukcijos ir eksploatacijos metu aplinkos oro tarša, triukšmo lygis ir elektromagnetinė spinduliuotė artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys teisės aktuose nustatytų ribinių verčių, todėl poveikis visuomenės sveikatai bus trumpalaikis ir nesukels reikšmingų neigiamų padarinių.

10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje. Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 68086.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image