Iš viso rezultatų:

Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas

KLA

Aprašymas: Numatoma tvarkyti teritorija yra Trakų istoriniame nacionaliniame parke ir pagal parko funkcinį zonavimą patenka į Trakų senamiesčio urbanistinį draustinį ir į Trakų salos bei pusiasalio pilių kultūrinį rezervatą. Nagrinėjamoje teritorijoje kraštovaizdžio, o ypač jo gamtinės dalies ekologinį, kultūrinį, vizualinį-estetinį ir rekreacinį potencialą menkina blogos sanitarinės būklės ir menkaverčiai želdiniai, užgožiantys unikalų gamtovaizdį ir istorinį-kultūrinį kraštovaizdį, senų, yrančių asfalto ir betono dangų ir struktūrinių elementų likučiai, dalis teritorijos (Bažnytėlės sala) nėra prieinama parko lankytojams. Projekto tikslai ir uždaviniai – formuoti kultūros paveldo objektų ir gamtinio karkaso teritorijose esančių teritorijų kraštovaizdį, gerinti kraštovaizdžio vertybių būklę, atkurti, išryškinti kraštovaizdžio funkcijas ir vertybes, užtikrinti kraštovaizdžio, atskirų jo elementų išsaugojimą, atkūrimą ir reprezentavimą, didinti kraštovaizdžio estetinį potencialą ir ekologinį stabilumą. Minėtiems tikslams ir uždaviniams siekti numatomos šios konkrečios priemonės: atlikti numatomos tvarkyti teritorijos želdinių inventorizaciją ir parengti dendrologines išvadas; atsižvelgiant į inventorizacijos rezultatus ir dendrologines išvadas, atnaujinti ir sutvarkyti Trakų miesto želdinius, esančius kultūros paveldo teritorijose, miesto funkcinėse zonose, gatvėse ir kitose viešose erdvėse, parkuose, skveruose bei vandens telkinių pakrantėse; atnaujinti pėsčiųjų takus ir numatyti senų, yrančių asfalto ir betono dangų ir struktūrinių elementų išardymą ir nuėmimą; sudarant galimybes pėstiesiems patekti į Bažnytėlės salą ir siekiant atkurti vietos tapatumo išsaugojimo funkcijas – atstatyti medinį pėsčiųjų tiltą (lieptą) iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ež.

Projekto tikslas – užtikrinti kryptingą ir darnų kraštovaizdžio formavimą, ekosistemų paslaugų ir žaliosios infrastruktūros skatinimą, kraštovaizdžio estetinio potencialo ir ekologinio stabilumo palaikymą ir didinimą Trakų m. senamiestyje, kultūros paveldo objektų ir gamtinio karkaso teritorijose.

Projekto uždavinys – pagerinti Trakų senamiesčio teritorijos būklę bei kraštovaizdžio ekologinį potencialą.

Planuojami projekto rezultatai:

  • Suformuotas teritorijos kraštovaizdis ir atkurtas jo natūralumas;
  • Sutvarkyti želdynai ir želdiniai;
  • Kraštovaizdis pritaikytas rekreacijai.

Projekto biudžetas – 264.183,53 Eur., iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 224.556,00, Savivaldybės biudžeto lėšos – 39.627,53 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019 m. kovas – 2021 m. balandis

Projekto koordinatorius: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Rulevičienė, el. paštas edita.ruleviciene@trakai.lt, tel. nr. 8 528 58 323

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis