Iš viso rezultatų:

Bendruomeninės veiklos rėmimas (2020 m.)

STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE (2020 m.)

Priemonė įgyvendinama kartu su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. P2E-184 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“.


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMUI GAUTI

Kviečiame Trakų rajono savivaldybės seniūnijų registruotas ir veikiančias bendruomenines organizacijas,  religines bendruomenes ir bendrijas, nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas projektams pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau–Priemonė).

Paraiškos priimamamos nuo 2020 m. balandžio 27 d.,  iki gegužės 27 d. 16:00 val. Trakų rajono savivaldybės administracijoje, adresu Vytauto g. 33, 21106 Trakai, arba elektroniniu paštu dokumentai@trakai.lt

  1. Pareiškėjai turi užpildyti paraiškos formą, nurodytą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2020 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. P2E-184, 1 priede ir prie jos pridėti visus dokumentus, nurodytus paraiškos formoje.
  2. Paraiškas ir paraiškos priedus turi pasirašyti pareiškėjo vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas vadovo ir ant jo uždėtas antspaudas).
  3. Paraiška pildoma kompiuteriu, pateikiamas įrištas arba įsegtas vienas spausdintas paraiškos egzempliorius, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis sunumeruojamas.
  4. Projektų paraiškos su lydraščiu gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra) arba registruotu paštu, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip šiame skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data.
  5. Projektų paraiškos su lydraščiu priimamos ir užregistruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos interesantų aptarnavimo langelyje iki 2020 m. gegužės 27 d. (imtinai), adresu Vytauto g. 33, Trakai, arba elektroniniu paštu dokumentai@trakai.lt
  6. Prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt

Paraiškos forma

Vertinimo anketos forma

Pavyzdinė projekto įgyvendinimo sutartis

Konfidencialumo pasižadėjimo forma

Pavyzdinė deklaracijos forma

Pavyzdinė nešališkumo deklaracijos forma

Konfidencialumo pasižadėjimo forma


Visa informacija dėl priemonės įgyvendinimo yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Nevyriausybinės organizacijos, Bendruomeninės veiklos rėmimas 2020 m.

Taip pat papildomą informaciją teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Ustilaitė (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.ustilaite@trakai.lt, 305 kab.).


LĖŠŲ PASKIRSTYMO SENIŪNIJOMS, ĮGYVENDINANT NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.5 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ 2020 METAIS SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Skiriama suma, Eur

1.

Aukštadvario seniūnija

                            1 409,00

2.

Grendavės seniūnija

                               500,00

3.

Lentvario seniūnija

                            8 734,00

4.

Onuškio seniūnija

                            1 069,00

5.

Paluknio seniūnija

                               837,00

6.

Rūdiškių seniūnija

                            2 387,00

7.

Senųjų Trakų seniūnija

                            1 863,00

8.

Trakų seniūnija

                            5 552,00

 

Iš viso:

                          22 351,00


IŠPLĖSTINIŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGŲ PATVIRTINTOS TINKAMOS FINANSUOTI VEIKLOS, TENKINANČIOS SOACIALINIUS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ BENDRUOMENĖS NARIŲ (GYVENTOJŲ) POREIKIUS


Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl lėšų paskirstymo seniūnijoms, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2020 metais sąrašo patvirtinimo“

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis