Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Gegužė
    2018     
Priėmimas į Savivaldybės įstaigų vadovų pareigas

Konkursas į VšĮ Trakų ligoninė direktoriaus pareigas

Įstaigos pavadinimas:

Viešoji įstaiga Trakų ligoninė   

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):

 

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

 

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):

VšĮ Trakų ligoninės direktorius (toliau – direktorius)

Darbo vieta (miestas):

Mindaugo g. 13, Trakai 21114, Trakų r. sav.

Reikalavimai:

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. turi būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

1.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

1.3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

1.4. turėti ne mažiau kaip 3 metus administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityje patirties;

2. Specialieji reikalavimai:

 2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2.2. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;

2.3. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

3. Papildoma kompetencija. Pretendento papildoma kompetencija laikoma:

3.1. vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;

3.2. įgytas aukštasis universitetinis ar jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis;

3.3. kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);

3.4. darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);

3.5. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis   2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

4. Pretendento papildomos kompetencijos galimas maksimalus įvertinimas yra 5 balai. Už pretendento papildomas kompetencijas, nurodytas viename iš šio skelbimo 3.1–3.5 punktų, skiriamas 1 balas, nepriklausomai nuo to, kiek atitinkamame punkte nurodytų papildomų  kompetencijų pretendentas turi.

5. Papildoma kompetencija vertinama geriausiai įvertintiems pretendentams surinkus po lygiai balų.

Funkcijos:

Direktorius, įgyvendindamas įstaigai keliamus uždavinius, atlieka šias pagrindines funkcijas:

1. organizuoja įstaigos darbą ir atsako už asmens sveikatos priežiūros įstaigos pareigų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka; tvirtina darbo reglamentą;

2. įstatymų nustatyta tvarka sudaro darbo sutartis su sveikatos priežiūros specialistais ir kitais įstaigos darbuotojais ir jas nutraukia;

3. suderinęs su įstaigos stebėtojų taryba, tvirtina įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

 4. teikia įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ar jos įgaliotam atstovui įstaigos veiklos ataskaitas, atsiskaito už savo veiklą, užtikrina įstaigos finansinių, statistinių ir kitų ataskaitų teisingumą ir jų pateikimą laiku;

5. ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą programoms vykdyti, rengia projektus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

6. teisės aktų nustatyta tvarka valdo patikėjimo teise įstaigai priklausantį turtą, atsako už tinkamą jo saugojimą;

7. užtikrina skirtų asignavimų ir kitų lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

8. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

9. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, organizacijų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;

10. Administracijos vadovo kitas funkcijas ir kompetenciją nustato LNSS viešosios įstaigos įstatai ir pareigybės aprašymas.  

Darbo užmokestis:

mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis, apskaičiuojamas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį dauginant iš koeficiento 12; kintamosios dalies dydis priklauso nuo praėjusių metų įstaigos veiklos finansinių rezultatų.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. prašymas leisti dalyvauti konkurse (Savivaldybės mero vardu), nurodžius, kokiu būdu – paštu ar  elektroniniu paštu – informuoti apie atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams;

2. asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir šių dokumentų kopijos;

3. gyvenimo aprašymas;

4. administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityje patirtį patirtį įrodantys dokumentai;

5. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programa;

6. papildomas kompetencijas įrodantys dokumentai;

7. užpildyta pretendento anketa (pagal Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. S1-201 patvirtinto Viešų konkursų į Trakų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo 1 priedą);

8. valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimas (baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.) ir jo kopija.

Dokumentai priimami adresu:

Trakų rajono savivaldybės administracija, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius (325 kab.),  Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai.

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

(8 528) 58 309, (8 528) 58 314, jurate.pilciciene@trakai.lt, www.trakai.lt 

Skelbimas galioja iki: dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt.

Atranka (atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis)) į direktoriaus pareigas vyks 2016 m. spalio 12 d. 10.00 val. adresu: Trakų rajono savivaldybės administracija (202 kab.), Vytauto g. 33, Trakai.   

2016-09-15


Konkursas į VšĮ Paluknio ambulatorijos direktoriaus pareigas

Įstaigos pavadinimas:

Viešoji įstaiga Paluknio ambulatorija  

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):

 

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

 

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):

VšĮ Paluknio ambulatorijos direktorius (toliau – direktorius)

Darbo vieta (miestas):

Sveikatos g. 1, Paluknio k., Paluknio sen., Trakų r. sav., LT-21168

 

Reikalavimai:

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. turi būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

1.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

1.3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

1.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo sveikatos sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityje patirtį;

2. Specialieji reikalavimai:

 2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2.2. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;

2.3. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

3. Papildoma kompetencija. Pretendento papildoma kompetencija laikoma:

3.1. vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;

3.2. įgytas aukštasis universitetinis ar jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis;

3.3. kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);

3.4. darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);

3.5. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis   2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

4. Pretendento papildomos kompetencijos galimas maksimalus įvertinimas yra 5 balai. Už pretendento papildomas kompetencijas, nurodytas viename iš šio skelbimo 3.1–3.5 punktų, skiriamas 1 balas, nepriklausomai nuo to, kiek atitinkamame punkte nurodytų papildomų  kompetencijų pretendentas turi.

5. Papildoma kompetencija vertinama geriausiai įvertintiems pretendentams surinkus po lygiai balų.

Funkcijos:

Direktorius, įgyvendindamas įstaigai keliamus uždavinius, atlieka šias pagrindines funkcijas:

1. organizuoja įstaigos darbą ir atsako už asmens sveikatos priežiūros įstaigos pareigų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka; tvirtina darbo reglamentą;

2. įstatymų nustatyta tvarka sudaro darbo sutartis su sveikatos priežiūros specialistais ir kitais įstaigos darbuotojais ir jas nutraukia;

3. suderinęs su įstaigos stebėtojų taryba, tvirtina įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

 4. teikia įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ar jos įgaliotam atstovui įstaigos veiklos ataskaitas, atsiskaito už savo veiklą, užtikrina įstaigos finansinių, statistinių ir kitų ataskaitų teisingumą ir jų pateikimą laiku;

5. ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą programoms vykdyti, rengia projektus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

6. teisės aktų nustatyta tvarka valdo patikėjimo teise įstaigai priklausantį turtą, atsako už tinkamą jo saugojimą;

7. užtikrina skirtų asignavimų ir kitų lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

8. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

9. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, organizacijų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;

10. Administracijos vadovo kitas funkcijas ir kompetenciją nustato LNSS viešosios įstaigos įstatai, pareigybės aprašymas.

Darbo užmokestis:

mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis, apskaičiuojamas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį dauginant iš koeficiento 6,3; kintamosios dalies dydis priklauso nuo praėjusių metų įstaigos veiklos finansinių rezultatų.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. prašymas leisti dalyvauti konkurse (Savivaldybės mero vardu), nurodžius, kokiu būdu – paštu ar  elektroniniu paštu – informuoti apie atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams;

2. asmens tapatybę, pilietybę, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir šių dokumentų kopijos;

3. gyvenimo aprašymas;

4. reikalaujamą darbo patirtį (stažą) patvirtinantys dokumentai;

5. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programa;

6. papildomas kompetencijas įrodantys dokumentai;

7. užpildyta pretendento anketa (pagal Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. S1-201 patvirtinto Viešų konkursų į Trakų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo 1 priedą);

8. valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimas (baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.) ir jo kopija.

Dokumentai priimami adresu:

Trakų rajono savivaldybės administracija, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius (325 kab.), Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai.

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

(8 528) 58 309, (8 528) 58 314, jurate.pilciciene@trakai.lt, www.trakai.lt 

Skelbimas galioja iki: dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt.

Atranka (atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis)) į direktoriaus pareigas vyks 2016 m. spalio 14 d. 10.00 val. adresu: Trakų rajono savivaldybės administracija (202 kab.), Vytauto g. 33, Trakai. 

2016-09-15

 


__________________________

 

Priėmimo į Savivaldybės įstaigų vadovų pareigas archyvas

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė