Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     
Taisyklės ir naudingos nuorodos

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. S1-22


TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Sporto projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja lėšų iš Trakų rajono savivaldybės biudžeto skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarką. Šie nuostatai padeda įgyvendinti savivaldybės Sveikatingumo skatinimo programą.

2. Sporto projektas (toliau – Projektas) – rašytinis dokumentas, nusakantis būdus ir priemones savivaldybės sporto politikos prioritetams, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

3. Projektai atrenkami konkurso būdu.

4. Konkursui teikiamas projektas, t. y. patvirtinta ir užpildyta paraiška, skirta finansavimui gauti.

5. Paraiškas projektų konkursui gali teikti Trakų rajono savivaldybėje veikiantys juridiniai asmenys (biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, visuomeninės organizacijos, asociacijos, sporto klubai ir kt.) (toliau – Pareiškėjai), išskyrus pelno siekiančias organizacijas.

6. Projektų finansavimo Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso tikslai:

6.1. efektyviai panaudoti pinigines lėšas ugdant sveiką ir aktyvią visuomenę, propaguojant sveiką gyvenseną;

6.2. sudaryti sąlygas rajono gyventojams dalyvauti sportinėje veikloje;

6.3. populiarinti sportą tarp įvairaus amžiaus gyventojų: vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų.

II. PROJEKTŲ PRIORITETAI

7. Finansuojamos veiklos prioritetai:

7.1. rajono seniūnijų, nevyriausybinių organizacijų, sporto klubų sporto renginiai;

7.2. olimpinių sporto šakų plėtojimas;

7.3. sveikatingumo skatinimo renginiai;

7.4. moksleivių ir jaunimo užimtumas.

8. Konkursui negali būti teikiami projektai, kurie:

8.1. siekia pelno;

8.2. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

8.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės tautiniams ir religiniams jausmams bei simboliams;

8.4 bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos ir narkotikų populiarinimą.

III. KONKURSO EIGA IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

9. Trakų rajono savivaldybės sporto projektinės veiklos finansavimo konkurso vertinimo kriterijus, konkurso paskelbimo datą, sporto projektinės veiklos finansavimo konkurso paraiškų, sporto projektinės veiklos finansavimo sutarčių ir konkurso projektų įgyvendinimo ataskaitų formas savo įsakymu patvirtina administracijos direktorius, atsižvelgdamas į sporto projektų vertinimo darbo grupės pasiūlymus.

10. Apie sporto projektų konkurso paraiškų priėmimą, konkurso sąlygas ir terminus skelbiama vietinėje spaudoje ir savivaldybės interneto tinklalapyje www.trakai.lt.

11. Viena organizacija sporto projektų konkursui gali pateikti ne daugiau kaip vieną paraišką atskiroms projekto priemonėms:

11.1. organizuoti sporto ir sveikatingumo skatinimo renginius, akcijas, užimtumo stovyklas;

11.2. rajono tradiciniams sporto renginiams;

11.3. tarptautiniams sporto renginiams rajone;

11.4. sporto klubų atstovavimui rajonui šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose.

12. Pirmumo teisė projekto vykdymo finansavimui gauti suteikiama pareiškėjams, turintiems teikiamam projektui papildomus finansavimo šaltinius, pagrįstus tai patvirtinančiais dokumentais.

13. Jei paraišką pateikė pareiškėjas, negalintis dalyvauti konkurse, jei paraiška pateikta ne laiku, nesilaikant nustatytos paraiškos formos ir pildymo tvarkos ar pateikti ne visi prašomi dokumentai, paraiška nevertinama ir nesvarstoma.

14. Lėšos neskiriamos pareiškėjams, kurie nustatyta tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuotus projektus arba buvo nustatyta, kad gautos lėšos panaudotos ne pagal patvirtintą projekto išlaidų sąmatą.

IV. FINANSUOJAMOS PROJEKTŲ IŠLAIDOS

15. Gali būti finansuojamos tik su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, padarytos nuo sausio 1 d. iki gruodžio 15 d.

16. Skiriamos lėšos negali būti panaudotos kitai programai, projektui finansuoti.

17. Netinkamos finansuoti išlaidos:

17.1. ilgalaikis turtas (ūkio inventorius, baldai, transporto ir ryšio priemonės, kompiuterinė, medicinos įranga ir kitas inventorius, priemonės ir įranga, kuri nenusidėvi per vienerius metus);

17.2. patalpų remonto išlaidos;

17.3. apmokėjimo už darbą išlaidos ir atlyginimai.

V. PROJEKTŲ VERTINIMAS

18. Sporto projektų konkurso paraiškų vertinimo procedūrą atlieka Sporto projektų vertinimo darbo grupė (toliau – Darbo grupė), sudaryta iš ne mažiau kaip 5 narių. Jai vadovauja sporto projektų vertinimo darbo grupės pirmininkas (toliau – Pirmininkas).

19. Darbo grupė yra kolegialus organas, priimantis nutarimus dėl projektų finansavimo, jo dydžio, siūlymo Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti ir finansuoti sporto projektus bei kitais vertinimo procedūros klausimais.

20. Darbo grupė ir jos pirmininkas yra tvirtinami mero potvarkiu.

21. Darbo grupės veiklą organizuoja savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius.

22. Darbo grupės pagrindinė veiklos forma – posėdžiai. Darbo grupės posėdžius šaukia darbo grupės pirmininkas savo arba 2/3 darbo grupės narių iniciatyva. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 darbo grupės narių.

23. Darbo grupės nutarimai laikomi priimtais, jei už juos balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių darbo grupės narių ir jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 darbo grupės narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas.

24. Darbo grupės nutarimai įforminami protokolu. Protokole nurodomi darbo grupės sprendimo motyvai, darbo grupės narių nuomonė. Protokolą pasirašo pirmininkas ir darbo grupės sekretorius.

25. Darbo grupės narys negali dalyvauti svarstant ir vertinant paraiškas, pateiktas organizacijų, su kuriomis darbo grupės narį sieja viešųjų ir privačių interesų derinimo ryšiai.

26. Kol nepriimtas galutinis darbo grupės nutarimas dėl lėšų paskirstymo projektams ir nepasirašytas administracijos direktoriaus įsakymas, darbo grupės nariai negali platinti informacijos nutarimus.

27. Paraiškųvertinimas atliekamas per 30 kalendorinių dienų nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos, siekiant nustatyti, ar paraiškose pateikti visi reikalingi dokumentai ir kita informacija.

28. Informacija apie finansuojamas sporto projektų konkurso paraiškas, sutarčių pasirašymo terminą, savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius įsakymą dėl lėšų skyrimo, skelbiama savivaldybės internetotinklalapyje.

VI. PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI, ATSAKOMYBĖ IR VYKDYMO PRIEŽIŪRA

29. Finansavimą gavusi organizacija pasirašo sporto projektinės veiklos sutartį (toliau – Sutartis) su savivaldybės administracija. Sutartį pasirašo savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

30. Organizacijos vadovas, pasirašęs sutartį, atsako už projekto sąmatos įgyvendinimą, tikslinį lėšų panaudojimą ir projekto veiklos priežiūrą.

31. Projektuose numatytoms prekėms ar paslaugoms pirkti bei darbams atlikti privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. (Neperkančiosios organizacijos vadovaujasi Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu.)

32. Nepanaudotos projekto įgyvendinimui skirtos lėšos turi būti grąžintos į sutartyje nurodytą biudžeto sąskaitą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po projekto įgyvendinimo.

33. Įvykdžius projektą per 1 mėn., bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d., projekto vykdytojas atsiskaito už projekto įgyvendinimą bei skirtų lėšų panaudojimą Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo bei Apskaitos skyriams sutartyje nustatyta tvarka.

34. Savivaldybė turi teisę tikrinti, ar organizacijos laikosi šių nuostatų ir sutartyse nustatytų įsipareigojimų. Savivaldybei pareikalavus, projekto vykdytojas turi pateikti visus išlaidas pateisinančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas. Išlaidas pateisinančiais dokumentais laikomi: projekto vykdytojo prekių ar paslaugų tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros ar PVM sąskaitos faktūros, kasos aparatų kvitai, perdavimo-priėmimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, keleivinio transporto bilietai ir kt. dokumentai.

35. Išaiškėjus, kad projekto lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, projekto pareiškėjas privalo grąžinti lėšas į savivaldybės biudžeto sąskaitą per 3 darbo dienas po įspėjimo gavimo. Nustatytais terminais negrąžinus lėšų, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

36. Lėšos, skirtos projekto vykdymui, negali būti perkeltos į kitus biudžetinius metus.

37. Pateiktos paraiškos, vertinimo dokumentai ir ataskaitos yra saugomos penkerius metus nuo jų gavimo dienos.

38. Iškilus ginčams visi klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


NUORODOS:

1. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės

2. LR Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisija

3. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

4. Lietuvos sporto federacijų sąjunga

5. Lietuvos asociacija „Sportas visiems“

6. Lietuvos olimpinis sporto centras

7. Lietuvos sporto informacijos centras

8. Lietuvos sporto draugija „Žalgiris“

9. Europos nevyriausybinė sporto organizacija

10. Lietuvos sporto enciklopedija

11. Lietuvos sporto meistrų asociacija „Penki žiedai“

12. Lietuvos krepšinio federacija

13. Lietuvos futbolo federacija


Teisės aktai, reglamentuojantys sportą:

1. LR kūno kultūros ir sporto įstatymas

2. LR sveikatos sistemos įstatymas

3. LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

4. LR kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymas

5. Tarptautinė konvencija prieš dopingo vartojimą sporte


Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė