Iš viso rezultatų:

Neformalus švietimas

Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo lėšoms 2019 m. gauti. Į šias lėšas galės pretenduoti savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, laisvieji mokytojai, kūrėjai, atitinkantys reikalavimus, reglamentuotus Švietimo ir mokslo ministro 2018 metų rugsėjo 12 d.  įsakyme Nr.V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Vieno vaiko neformaliojo švietimo veiklai vykdyti planuojama skirti iki 15 Eur per mėnesį, tačiau konkreti skiriama suma priklausys nuo paslaugų teikėjų akredituotų programų skaičiaus ir nuo mokinių, dalyvausiančių vykdomose programose, skaičiaus. NVŠ krepšelio lėšomis galės būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa.
Visi neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjai, fiziniai asmenys, turintys leidimą užsiimti švietimo veikla, ketinantys pretenduoti į valstybės skiriamas krepšelio lėšas, turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre, o jų programos užregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre. NVŠ teikėjai gali registruotis jau dabar, nelaukdami paraiškų teikimo termino, kad prireikus jie suspėtų parengti trūkstamus dokumentus ar atlikti būtinus pakeitimus savo įstatuose.
Įstaigos nuostatuose ar įstatuose turi būti įrašyta, kad jie vykdo neformaliojo ugdymo/švietimo programas. Jei to esamuose dokumentuose nėra, reikia juos keisti ir iš naujo užregistruoti Vį Registrų centre. 
Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus, atitinkančius Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758  patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo reikalavimus, teikti Trakų rajono savivaldybės administracijai užpildytas NVŠ programų, kurias planuojama vykdyti 2019 metais, paraiškas iki 2018 m. gruodžio 10 d. Paraiškos bus registruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Vytauto g. 33 Trakuose, tel. (8 528)  51 527) iki einamųjų metų gruodžio 10 d. 17 val. arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos išsiųstos iki einamųjų metų gruodžio 10 d. Paraiškos, pateiktos po einamųjų metų gruodžio 10 d., nebus vertinamos.
Teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma. Programos turi būti registruotos KTPRR (Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre).

NVŠ programas (tik mokyklinio amžiaus vaikams) įgyvendinti planuojama pradėti sausio 1 d., todėl prašome visus NVŠ teikėjus pradėti pasirengimo darbus:

1 Žingsnis: Užsiregistruoti į švietimo registrus.

Užsiregistruoti kaip švietimo teikėjui į ŠMIR (pačiam, arba per savivaldybę, kurioje teikėjas registruotas, www.smir.smm.lt, elektroninė forma). Laisvasis mokytojas registruojasi tik per savivaldybę (užpildo Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę). Juridiniams asmenims taip pat rekomenduojama registruotis per savivaldybę. Kitos registravimo kortelės. Užregistruoti savo NVŠ programą į KTPRR (pačiam, per www.ktprr.smm.lt, elektroninė forma). Registruojant programą reikia užpildyti 1) teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa), 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas). Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus siųsti ITC el. paštu eva.sulska@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius). Užregistravęs programą, teikėjas gauna KTPRR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, kurią teiks savivaldybei.

2  Žingsnis: Pateikti iki gruodžio 10 d. paraišką savivaldybei, kurioje registruotas.

Pildoma NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma (LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsak. Nr. V-758 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedas).Programos gali būti teikiamos 9, 5 (sausis-gegužė), (vasaris-birželis), 4 (rugsėjis-gruodis) mėn., nurodant valandų sk. (ne mažiau 8 val per mėnesį).Pateikti savivaldybei, kurioje vykdys programą, užpildytą NVŠ programos paraišką.Jei teikėjas vykdys tą pačią arba skirtingas programas keliose savivaldybėse, į tas savivaldybes turi pateikti programų paraiškas!Laukti iš savivaldybės sprendimo dėl teikėjo ir pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams. Informacija dėl NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu iki gruodžio 21 d. Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, teikėjas pereina prie 3 žingsnio. Gauti leidimą dirbti su Mokinių registru: valstybinės, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir laisvieji mokytojai siunčia ITC, adresu Suvalkų g. 1, Vilnius). Skenuotus dokumentus siųsti ITC Prašymo ir pasižadėjimo formas rasite http://portalas.emokykla.lt/mokiniuDB/Bendrai naudojami dokumentai/Prašant suteikti duomenų tvarkytojo teises, būtina pabraukti reikiamus: mokinio įregistravimo-koregavimo, blankų skirstymo, pažymėjimų formavimo ir spausdinimo, mokinio krepšelio skaičiavimo, egzaminų planavimo, sąrašų formavimo, kompetencijų vertintojo. Pasitikrinti www.aikos.smm.lt/vaikai/ ar matoma teikėjo atitiktį praėjusi programa. Jeigu teikėjas užregistravo programą KTPRR, bet nepaspaudė mygtuko „Pateikti akredituoti“, Mokinių registras negalės priskirti vaikų teikėjo programai! Informacija apie Mokinių registrą teikiama tel.: 8 5 2356 143. Prašymą ir pasižadėjimą pildo asmuo, atsakingas už Mokinių registro duomenų tvarkymą (nebūtinai tai bus įstaigos vadovas) savivaldybių pavaldumo įstaigos (NVŠ mokyklos, kultūros centrai ir t. t.) savivaldybės nustatyta tvarka siunčia savo savivaldybės už Mokinių registrą atsakingam darbuotojui.užpildytus ir pasirašytus Mokinių registro naudotojo registravimo duomenų prašymą (Mokyklos naudotojo registracijos prašymas) ir Mokinių registro/informacinės sistemos naudotojo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (Pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį) siųsti.

3 Žingsnis: Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su tėvais.

Visais būdais viešinti programą, kviesti vaikus, registruoti juos į programą. Su vaikų tėvais sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis. Sutartyje būtina nurodyti, kad programai skiriama NVŠ tikslinių lėšų suma, kurios dydį nustatys savivaldybė savo sprendimu, programos trukmę, val. skaičių. Sutarties forma pridedama.Vaikus, su kuriais sudarytos sutartys, registruoti Mokinių registre (reikės nurodyti kiekvieno vaiko sutarties numerį). Sudarytos sutartys ir mokinių registravimas turi būti atliktas nuo gruodžio 21 iki gruodžio 31  d.Iki gruodžio 31 d. iš Mokinių registro išspausdinti vaikų, su kuriais sudarytos sutartys, sąrašą.

4 Žingsnis: Pasirašyti sutartį su savivaldybe dėl NVŠ lėšų skyrimo, vykdyti programą.

Pateikti savivaldybei (arba savivaldybėms, jei teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse) iš Mokinių registro išspausdintą vaikų sąrašą (-us) iki 2018 m. gruodžio 31 d.Pasirašyti su savivaldybe NVŠ lėšų skyrimo sutartį (pagal teikėjo pateiktą vaikų sąrašą ir sudarytų sutarčių kopijas) pirmam 2019 m. pusmečiui. Savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda sutartyje nurodytą lėšų sumą teikėjui. Teikėjas nuo sausio/vasario 1 d. vykdo NVŠ programą pagal savo sudarytą ir su Švietimo skyriumi suderintą grafiką.

5 Žingsnis: Atsiskaityti

Atsiskaityti su savivaldybe jos nustatyta tvarka.

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.

Informacija tėvams

Kokie vaikai turi teisę pretenduoti gauti 12,20 Eur NVŠ krepšelį?

Teisę pretenduoti gauti NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Trakų rajono savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. 

Kur ir kada turi kreiptis tėvai, pageidaujantys pasinaudoti 12,20 Eur NVŠ krepšeliu vaiko neformalioms veikloms?

Tėvai ir vaikai, išsirinkę pageidaujamą programą iš akredituotų NVŠ programų sąrašo turi kreiptis tiesiogiai į išsirinktos programos vykdytoją – NVŠ teikėją. NVŠ teikėjas turi suteikti visą informaciją apie savo vykdomą programą ir 12,20 eurų NVŠ krepšelį.Tėvai, norintys vaikui gauti 12,20 eurų NVŠ krepšelį, sudaro su NVŠ teikėju mokymo sutartį. NVŠ teikėjai per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdami finansavimo NVŠ lėšomis požymį. Vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą  apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.

Kiek reikia mokėti už NVŠ programą, jei pritaikytas 12,20 eurų NVŠ krepšelis?

Kai vaikui pritaikomas 12,20 eurų NVŠ krepšelis, tėvai už programą kiekvieną mėnesį turi mokėti 12,20 eurų mažiau, arba nemokamai. NVŠ teikėjai negali siūlyti alternatyvių modelių (pavyzdžiui, lankyti daugiau užsiėmimų, sumažinti programos kainą mažiau nei 12,20 eurų ir pan.), išskaičiuoti administracinius mokesčius ir kt. 

Kokiu laikotarpiu skiriamas 12,20 eurų NVŠ krepšelis?

12,20 eurų NVŠ krepšelis skirtas nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo mėnesio. Lankančių programas mokinių skaičiaus patikslinimas vyks iki 2018 m. rugsėjo 15 d., ir programos bus tęsiamos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Patikslinus mokinių skaičių, NVŠ krepšelio suma gali pakisti.

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS TRAKŲ RAJONE

 

Atgal